Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι .....


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ΕΙΜ, με τις υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, την τεχνολογία αιχμής και την αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία αποτελεί τον μοναδικό εγγυητή για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων στο σύστημα SI- Systeme International dʼ Unites [Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μέτρησης].

Αναπτύσσει δραστηριότητες, όπου προωθεί συνεργασίες και χορηγεί υπηρεσίες που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της. Οι υπηρεσίες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα προιόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση των παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών, στη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών, ιδιαίτερα στην προστασία και την ασφάλεια του χρήστη και του καταναλωτή.

Σκοποί και βασικές αρμοδιότητες του ΕΙΜ

Οι βασικοί σκοποί και οι αρμοδιότητες του ΕΙΜ, είναι:

 • Η υλοποίηση των βασικών και παράγωγων μονάδων μέτρησης του διεθνούς συστήματος μονάδων (S.I.) με την τήρηση των αντίστοιχων προτύπων και διατάξεων.
 • Η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών μέτρησης.
 • Η υποστήριξη του εθνικού μετρολογικού συστήματος της χώρας.
 • Η λειτουργία εργαστηρίων διακρίβωσης και η έκδοση πιστοποιητικών διακρίβωσης.
 • Η διενέργεια δοκιμών σε μετρητικές διατάξεις για την απόκτηση έγκρισης τύπου από τον αρμόδιο φορέα της Πολιτείας.
 • Η διάδοση της μετρολογίας και της μετρολογικής γνώσης.
 • Η ανάπτυξη και διάθεση υλικών αναφοράς.
 • Η εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς μετρολογίας.

Το ΕΙΜ ως σύμβουλος της Πολιτείας και συνεργάτης βιομηχανιών και επιχειρήσεων

 • Σύμβουλος της Πολιτείας
 • Υλοποίηση βασικών και παράγωγων μονάδων και τήρηση προτύπων
 • Ανάπτυξη Τεχνικών και Μεθόδων Μέτρησης
 • Υλοποίηση και υποστήριξη Εθνικού Μετρολογικού Συστήματος
 • Διάδοση και ανάπτυξη της μετρολογίας
 • Διεθνής εκπροσώπηση της χώρας
 • Παροχή υπηρεσιών
 • Διακρίβωσης
 • Μετρολογικής υποστήριξης
 • Έγκρισης τύπου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ΕΙΜ, είναι ο Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της Ελλάδος και Σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα μετρολογίας και μετρήσεων. Το ΕΙΜ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έδρα και οι εγκαταστάσεις του ΕΙΜ είναι στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ η λειτουργία, οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του καθορίζονται από το Ν.2231/94.

Πηγή : http://www.eim.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου